بازار جنت

بازار جنت در گذشته قسمتی از یک محله بزرگ بوده که با گذشت زمان و به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی ، به یک راسته بازار تبدیل شد .

_جنت.jpg

این محله که سابقا در قسمت مرتفع یا ارگ شهر و محله حکومتی و اعیانی چهار باغ مشهد قرار داشت ، هم اکنون به قطب تهیه پوشاک در شهر بزرگ مشهد مبدل گشته است .